Thursday, February 25, 2010

การดูแลรักษาอุปกรณ์เทเบิลเทนนิส

อุปกรณ์การเล่นเทเบิลเทนนิส ควรได้รับการดูแลและเก็บรักษาอย่างระมัดระวัง เพื่อประสิทธิภาพในการเล่น เพื่อความประหยัดและเพื่อเป็นการปลูกฝังนิสัย รักความมีระเบียบให้กับผู้เล่นซึ่งมีหลักในการปฏิบัติดังนี้

1.ข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาไม้เทเบิลเทนนิส
1.1 ควรเก็บไม้เทเบิลเทนนิสไว้ในถุงใส่ไม้เทเบิลเทนนิส และถุงนี้ควรปิดสนิทเพื่อป้องกันความชื้น
1.2 ปัจจุบันหน้าไม้เทเบิลเทนนิส นิยมใช้แผ่นยางปิดทาบไว้ทั้งสองด้าน จึงไม่ควรให้ไม้เทเบิลเทนนิสตากแดดหรือเก็บไว้ในที่ร้อน เพราะจะทำให้แผ่นยางที่ติดกับหน้าไม้เสื่อมสภาพเร็วขึ้น
1.3 ถ้าแผ่นยางที่ติดไม้เทเบิลเทนนิสแยกหรือหลุดจากไม้ ต้องใช้กาวทาไม้ทาติดทันที
1.4 ก่อนและหลังการเล่นทุกครั้ง ควรทำความสะอาดไม้เทเบิลเทนนิสด้วยแอลกอฮอล์
1.5 เมื่อแผ่นยางที่ติดหน้าไม้เสื่อมคุณภาพควรรีบเปลี่ยนใหม่ทันที
1.6 ไม่ควรให้ผู้อื่นนำไม้เทเบิลเทนนิสไปใช้ หรือใช้ไม้เทเบิลเทนนิสร่วมกับผู้อื่น
1.7 ไม่วางสิ่งของหรือวัตถุหนักๆ ทับบนไม้เทเบิลเทนนิส
1.8 อย่าใช้ไม้เทเบิลเทนนิสเคาะหรือกระแทกกับโต๊ะ เพราะนอกจากจะทำให้ไม้เสียแล้วยังเป็นการเสียมารยาทในการเล่นอีกด้วย

2.ข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรักษาโต๊ะเทเบิลเทนนิส
2.1 ใช้ผ้าแห้งเช็ด ถู หน้าโต๊ะเทเบิลเทนนิสทุกวัน
2.2 หลังจากการฝึกซ้อมหรือการแข่งขันควรใช้ผ้าปิดคลุมโต๊ะ เพื่อป้องกันฝุ่นและความชื้น
2.3 การวางโต๊ะเทเบิลเทนนิสซ้อนทับกันควรหันหน้าโต๊ะเข้าข้างใน
2.4 ไม่วางแก้วน้ำหรือนั่งบนโต๊ะเทเบิลเทนนิส
2.5 เก็บโต๊ะเทเบิลเทนนิสไว้ในที่ร่ม ซึ่งห่างจากแดดและฝนเสมอ
2.6 ไม่ใช้โต๊ะเทเบิลเทนนิสสำหรับงานอื่นๆ