Friday, February 26, 2010

การบำรุงรักษาสุขภาพ

นักเทเบิลเทนนิสต้องมีสุขภาพที่สมบูรณ์ มีสมองปราดเปรื่อง สามารถสั่งงานและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างฉับพลัน มีประสาทตาไว มีฝีมือและการเคลื่อนไหวของเท้า(Foot work) ดี มีความแข็งแรง คล่องแคล่ว ดังนั้น การบำรุงรักษาสุขภาพจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพราะถ้าสุขภาพไม่สมบูรณ์แล้วก็จะมีผลให้ประสิทธิภาพด้านอื่นๆ เสื่อมลงไปด้วย เช่น สมองสั่งงานและการเคลื่อนไหวช้าลง การบังคับลูกขาดความแม่นยำและไม่แน่นอน

1.การรักษาสุขภาพโดยทั่วไป
การมีระเบียบวินัยในตนเอง มีเวลาพักผ่อนนอนหลับอย่างเพียงพอ ไม่เที่ยวเตร่ ไม่สูบบุหรี่ ไม่เสพสิ่งเสพย์ติด รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และตรงตามเวลา ถ้าเกิดมีโรคภัยไข้เจ็บให้รีบรักษาทันที อย่าปล่อยให้กลายเป็นอาการเรื้อรังอันยากแก่การรักษาให้หายขาดได้ สิ่งเหล่านี้ควรฝึกฝนให้เป็นนิสัย เพื่อเป็นการบำรุงรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์อยู่เสมอ

2.การบริหารร่างกาย
การบริหารร่างกาย เป็นการเสริมสร้างให้กล้ามเนื้อได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ทุกส่วนของร่างกายได้ออกแรงตั้งแต่ คอ ไหล่ แขน เอว ลำตัว ขาท่อนบนและท่อนล่าง ข้อเท้าและข้อมือ การบริหารร่างกายที่จะกล่าวต่อไปนี้ เป็นแนวทางที่จะนำไปใช้ฝึกและเพิ่มจำนวนครั้งให้มากขึ้นตามสมรรถภาพของร่างกายของแต่ละบุคคลโดยปฏิบัติดังนี้
1.กระโดดตบมือประมาณ 50-100 ครั้ง
2.สะบัดหน้าไปทางซ้าย-ขวา-ก้มหน้า-เงยหน้า
3.วิ่งเร็วระยะทาง 20-30 เมตรไปกลับ 10 เที่ยว
4.วิ่งยกเข่าสูงเสมอเอวจะวิ่งอยู่กับที่หรือเคลื่อนที่ก็ได้
5.วิ่งไปทางซ้าย-ขวา
6.กระโดดเชือกประมาณ 5-10 นาที
7.สลัดข้อมือ 1 นาที
8.จับไม้เทเบิลเทนนิสสะบัดไปมาประมาณ 100 ครั้ง
9.ยุบข้อ 20-40 ครั้ง
10.นอนคว่ำมือประสานกันที่ท้ายทอย ยกอกขึ้นลงประมาณ 20-30 ครั้ง
11.ลุกนั่ง 30-40 ครั้ง
12.นั่งยองๆ ด้วยปลายเท้าแล้วกระโดดสูงขึ้นจากพื้น 20-30 ครั้ง
13.นั่งยองๆ เหยียดแขนแล้วกระโดดไปข้างหน้า 20-30 ครั้ง
14.ยืนแยกเท้าแล้วก้มเอามือแตะปลายเท้าสลับกันไปมา
15.ยืนแยกเท้ามือประสานกันที่ท้ายทอยก้มตัวแล้วเงยหน้าขึ้น
16.ยืนเอนตัวไปทางด้านหลัง
17.ยืนเอนตัวไปทางด้านหลังทำเป็นรูปสะพานโค้ง
18.ยืนตรงยกบาร์เบลขึ้นมาอยู่ระดับอก
19.ก้มตัวยกบาร์เบลขึ้นมาระดับอก
20.ยกบาร์เบลไว้ด้านหลังบริเวณไหล่แล้วบิดตัวไปมา ซ้าย-ขวา
21.ยกบาร์เบลไว้ที่ด้านหลังบริเวณไหล่ เอี้ยวตัวลงสู่พื้นสลับ ซ้าย-ขวา
สำหรับจำนวนครั้งที่ทำจะมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับความสามารถและสมรรถภาพทางร่างกายของผู้ปฏิบัติด้วย