Saturday, February 27, 2010

มารยาทในกีฬาเทเบิลเทนนิส

มารยาทในการเป็นผู้เล่นที่ดี
ในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสหรือกีฬาทุกประเภท ผู้เล่นควรปฏิบัติตนเป็นผู้เล่นที่ดี เช่น เคารพในกติกาการแข่งขัน รู้จักควบคุมอารมณ์ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สำหรับการเล่นเทเบิลเทนนิสผู้เล่นที่ดีควรปฏิบัติตนดังนี้คือ
1.เมื่อพบคู่แข่งขันครั้งแรกควรทักทายกันโดดยกล่าวคำว่า "สวัสดี"
2.ไม่พูดจาหยาบคายหรือแสดงกิริยาถากถางและล้อเลียนคู่ต่อสู้
3.ช่วยเหลือผู้ร่วมเล่นและชมเชยซึ่งกันและกัน เช่น ในการเล่นประเภทคู่
4.ไม่ใช้ไม้เคาะพื้นโต๊ะ กระแทกโต๊ะ หรือเหวี่ยงไม้ทิ้ง
5.ก่อนลงมือส่งลูกควรให้คู่ต่อสู่พร้อมเสียก่อน
6.เคารพในกติกาการแข่งขัน และไม่โต้เถียงกรรมการผู้ตัดสิน
7.ควรควบคุมอารมณ์ให้เป็นปกติในระหว่างการแข่งขัน
8.มีความซื่อสัตย์ในการเล่น
9.ตรงต่อเวลา

มารยาทในการเป็นผู้ดูและผู้ตัดสินที่ดี
การแข่งขันกีฬาทุกประเภท ถ้าผู้ดูและผู้ตัดสินปฏิบัติตนเป็นผู้ดูและผู้ตัดสินที่ดี ก็จะมีส่วนช่วยในการแข่งขันดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น ในการดูและการตัดสินกีฬาจึงควรปฏิบัติตนดังนี้คือ
1.ยินดีกับผู้ที่เล่นได้ดีทั้งสองฝ่ายโดยการปรบมือ
2.ไม่ส่งเสียงรบกวน เพราะจะทำให้ผู้เล่นเสียสมาธิในการเล่น
3.ไม่แสดงอาการเยาะเย้ยผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามกับผู้ที่ต้องการไปเชียร์
4.พึงพอใจเมื่อกรรมการตัดสิน ไม่ทำตัวเป็นผู้ตัดสินเสียเองหรือตำหนิกรรมการผู้ตัดสิน
5.ผู้ตัดสินที่ดีจะต้องศึกษากติกาการแข่งขันให้ละเอียด
6.ผู้ตัดสินจะต้องมีความยุติธรรม ไม่ตัดสินเข้ากับผู้แข่งขันฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
7.ผู้ตัดสินจะต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเอง แตะตัดสินด้วยความเด็ดขาด