Saturday, March 6, 2010

กลไกลการก้าวเท้าเพื่อตีลูกบอล

กลไกลการเท้า เป็นทักษะพื้นฐานสำคัญยิ่ง มีความสัมพันธ์กันระหว่างการยืนทรงตัว เตรียมพร้อม การก้าวเท้า และการเหวี่ยงตีของ แขน-ลำตัว การเปลี่ยนท่าทาง รูปแบบทักษะการตีต่างๆ จากท่าหนึ่งไปยังอีกท่าหนึ่ง การทรงตัว-ก้าวเท้า มีจังหวะขั้นตอนส่งเสริมให้การตีมีประสิทธิภาพดี การก้าวเท้าให้พิจรณาแนวขอบโต๊ะสนามเป็นเกณฑ์ปฏิบัติดังนี้

1.การก้าวเพื่อตีลูกบอลด้านหน้ามือ(Fore Hand Stroke Foot-Work)
เมื่อผู้เล่นถนัดขวา ถือไม้แร็กเกตด้วยมือขวา กรณีที่ให้เท้าซ้ายเป็นจุดหมุนให้เบี่ยงลำตัวหันออกจากแนวเส้นขอบโต๊ะสนาม ถอยเท้าขวาเป็นมุมประมาณ 45-60 องศา(เฉียงหลังขวา) เป็นระยะทาง 1 ฟุต ขณะเดียวกันกับแขนเหวี่ยง วาดไปด้านข้าง - หลัง หันหน้าไม้แร็กเกตเตรียมตีกระทบลูกบอล เมื่อตีกระทบลูกบอลแล้วให้ก้าวเท้ากลับตำแหน่งเดิมในท่าเตรียมที่จะตีทักษะอื่นต่อไป กรณีที่ให้เท้าขวาเป็นจุดหมุน ให้หมุนลำตัวก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าเข้าหาแนวเส้นขอบโต๊ะเฉียงขวาประมาณ 45-60 องศาเช่นเดียวกัน

2.การก้าวเท้าเพื่อตีลูกบอลด้านหลังมือ (Back Hand Stroke Foot -Work)
เมื่อผู้เล่นถนัดขวาเช่นเดียวกัน  กรณีให้เท้าซ้ายเป็นจุดหมุนให้หมุนลำตัวหันหัวไหล่ไปข้างหน้า ก้าวเท้าขวาไปหาแนวเส้นขอบโต๊ะสนาม เฉียงซ้ายประมาณ 45-60 องศา เป็นระยะทาง 1 ฟุต ม้วนแขนเพื่อเตรียมตีกระทบลูกบอลของหน้าไม้แร็กเกต เมื่อตีกระทบลูกบอลแล้วให้ก้าวเท้ากลับตำแหน่งเดิมในท่าเตรียม กรณีให้เท้าขวาเป็นจุดหมุน ระเบียบวิธีปฏิบัติคือ ให้เหวี่ยงก้าวเท้าซ้ายออกไปทางด้านข้าง - หลัง (เฉียงหลังซ้าย) ประมาณ 45-60 องศา เช่นกัน เมื่อเหวี่ยงตีกระทบลูกบอลแล้วให้ถอนเท้าซ้ายกลับตำแหน่งเดิมของท่าเตรียมพร้อมเพื่อเล่นต่อไป

ข้อสังเกตุ
1.การหมุนตัว(Pivot) เพื่อก้าวเท้าในการตีลูกบอลนั้น การถ่ายน้ำหนักตัวเพื่อการทรงตัวต้องมั่นคง(Stability)
2.การก้าวเท้าขณะที่ต้องการตีปะทะลูกบอลนั้น เป็นการส่งแรงปะทะ
    2.1 ก้าวเท้าเข้าหาลูกบอล เพื่อตี เป็นการส่งแรงปะทะเชิงรุก
    2.2 ก้าวเท้าถอยหลัง เพื่อตี เป็นการส่งแรงเสริมเชิงรับ
3.ทักษะต่างๆ ในการตีลูกบอล
    3.1 ทักษะการตีลูกบอลหน้ามือ เท้าขวาอยู่ข้างหลัง เท้าซ้ายอยู่ข้างหน้า
    3.2 ทักษะการตีลูกบอลหลังมือ เท้าขวาอยู่ข้างหน้า เท้าซ้ายอยู่ข้างหลัง
4.การก้าวเท้าหรือฟุตเวิค กล่าวคือ การเคลื่อนที่ของเท้าที่ดีย่อมทำให้จังหวะการตีลูกบอลได้ดี แม่นยำ มีประสิทธิภาพ
5.การรับรู้ทางประสาทตา การสั่งการของสมอง หรือปฏิกิริยาตอบสนอง(Reaction Time)ของนักกีฬาดีย่อมทำให้การตัดสินใจตอบสนองของการก้าวเท้าหรือเลือกทักษะการเล่นได้ดี
6.นอกจากนี้ ทักษะกลไกลทั่วไป เช่น ความคล่องตัว ความอ่อนตัว ความแข็งแรง ความอดทนของระบบกล้ามเนื้อ และหลอดเลือด ฯลฯ เป็นองค์ประกอบของการเล่นกีฬาอีกด้วย